fbpx

ภารกิจของบริษัท (Mission)

– เป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบ ให้กับอุตสาหกรรมยาง
– สร้างทางเลือกใหม่ ในการใช้วัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมยาง
– ตอบสนองความต้องการวัตถุดิบให้อุตสาหกรรมยางได้ตรงเวลา
– เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมยาง

วัตถุประสงค์คุณภาพ (Quality Objective)

– สรรหาและนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพและคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม
– เน้นหนักในหลักการของราคาผลิตภัณฑ์สินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
– มีความเชื่อมั่นในการจัดส่งและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และต่อเนื่อง
– มีข้อมูลที่แม่นยำ เพียงพอ และทันเหตุการณ์ของผลิตภัณฑ์สินค้า ในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า รวมถึงรายละเอียดของการรับรองและการรับประกันผลิตภัณฑ์สินค้า
– การบริการและการบริหารงานอย่างนักการตลาดมืออาชีพ ด้วยความสุภาพและเกื้อกูลบนมาตรฐานที่เชื่อถือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– สนับสนุน อบรม และสร้างเสริมความรู้ความสามารถในหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ

นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นสรรหาสินค้าเคมีภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยาง กาว สี และพลาสติก
ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

จัดจำหน่ายสินค้าที่ดี มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อลูกค้าอย่างซื่อตรง ส่ง มอบด้วยบริการที่เป็นเลิศ

บริหารพัฒนางานและบุคคลากรภายใต้ระบบบริหารคุณภาพเพื่อนำไปสู่ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

error:
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux