Category: educate

สารตัวเร่ง ทีเอ็มทีดี (ทีที ) ( A C C E L E R A T O R T M T D )

สารตัวเร่ง ทีเอ็มทีดี (ทีที ) ( A C C E L E R A T O R T M T D ) โครงสร้างของสารตัวเร่ง TMTD สูตรโมเลกุล : C6H12N2S4 น้ำหนักโมเลกุล : 240.41 CAS NO: 137-26-8 คุณสมบัติ : มีลักษณะสีขาวถึงขาวเทา ความหนาแน่นเท่ากับ 1.29 G/CM3 ละลายในเบนซีน(BENZENE), อะซิโตน(ACETONE), คลอโรฟอร์ม(CHLOROFORM), คาร์บอนไดซัลไฟด์(CS2) ละลายได้บางส่วนในแอลกอฮล์(ALCOHOL), ไดเอทิลเอทเทอร์(DIETHYL ETHER), คาร์บอนเตตระคลอไรด์(CCI4) ไม่ละลายในน้ำ, ก๊าซโซลีนและอัลคาไลน์ทีความเข้มข้นต่ำ หากสัมผัสกับน้ำร้อนจะทําให้เกิดสารDIMETHYL AMMONIUM และ คาร์บอนไดซัลไฟด์(CS2) ซึ่งไวต่อผิวหนัง การประยุกต์ใช้: เป็นสารตัวเร่งที่สามารถใช้เพียงตัวเดียวได้เลย, […]

Read more

สารตัวเร่ง ดีพีจี(ดี) ACCELERATOR DPG (D)

สารตัวเร่ง ดีพีจี(ดี) ACCELERATOR DPG (D) โครงสร้างของสารตัวเร่ง DPG-D สูตรโมเลกุล: C13H13N3 น้ำหนักโมเลกุล: 211.27 คุณสมบัติ : มีลักษณะสีขาวถึงขาวเทา สีขาว-ขาวเทา แบบเม็ด ไม่มีพิษ ความหนาแน่น เท่ากับ 1.08 – 1.19 G/CM3 ละลายในอะซิโตน(ACETONE), เอทิลอะซิเตท(ETHYL ACETATE), เบนซีน(BENZENE), แอลกอฮอล์(ALCOHOL), ละลายเล็กน้อยใน คาร์บอนเตตระคลอไรด์(CCL4) ไม่ละลายในน้ำและก๊าซโซลีน การประยุกต์ใช้: สารตัวเร่ง DPG เป็นสารตัวเร่งรองต้องใช้ร่วมกับกลุ่ม thiazoles และ sulphenamides ในการคอมพาวด์ยางNR และ SBR มีความเสถียรในการจัดเก็บกว่าเมื่อเทียบกับ thiuram และ dithiocarbamates แต่ไม่กระตุ้นสาร2กลุ่มนี้ Willing DPGสามารถใช้ในยางลาเท็กซ์ทําหน้าที่เป็น สารก่อเจลรอง (foam stabilizer) ในกระบวนการ silico-flouride foam

Read more

สารตัวเร่งเอ็มบีทีเอส

สารตัวเร่งเอ็มบีทีเอส (ACCELERATOR  MBTS) โครงสร้างสารตัวเร่งMBTS ชื่อทางเคมี:Dibenzothiazole disulfide สูตรโมเลกุล:C14H8N2S4 นํ้าหนักโมเลกุล:332.50 CASNO:120-78-5 คุณสมบัติ สารตัวเร่งMBTSมีลักษณะเปนผงหรือเม็ดสีเทาขาวถึงขาวเหลือง มีความหนาแน่นเท่ากับ1.45-1.54G/CM3 สารตัวเร่งMBTSสามารถละลายได้ในคลอโรฟอร์ม สารตัวเร่งMBTSสามารถละลายได้บางส่วนในเบนซีน,เอทานอล,CCL4(คาร์บอนเตตระคลอไรด์) สารตัวเร่งMBTSไม่ละลายในนํ้ามัน,นํ้าและเอทิลอะซิเตต การใช้ประโยชน์ สารตัวเร่งMBTSทําให้เรียบระยะเวลาในการCUREปานกลาง-เร็วในยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ยังสามารถใช้กับยางทัวไปหลากหลายชนิดไม่ตกสี(NON-S TAINING)และไม่เปลียนสีงานทีเปน”สีขาว”ใช้เปนPLASTICIZERและสารหน่วงปฏิกิริยาในยางโพลีคลอโรเอทิลีน(PVC)เช่นยางล้อรถยนต์,รองเท้าและผลิตภัณฑ์ทีทําจากยาง บรรจุภัณฑ์ ถุงพลาสติก20กก.,ถุงกระดาษพร้อมเคลือบด้วยถุงฟล์มพลาสติก,หรือถุงจัมโบ้ การจัดเก็บ ควรเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในทีแห้งและเย็นหรือสถานทีทีมีการระบายอากาศทีดีหลีกเลียงการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ทีบรรจุในแสงแดดโดยตรงเก็บได้นานถึง2ปี

Read more

สารตัวเร่งเอ็มบีที (เอ็ม)

สารตัวเร่งเอ็มบีที (เอ็ม) accelerator MBT (M)     โครงสร้างของสารตัวเร่ง MBT ชื่อทางเคมี : 2-Mercaptobenzothiazole สูตรโมเลกุล :         C7H5NS2 น้ำหนักโมเลกุล :           167.26 CAS NO :               149-30-4   สารตัวเร่ง MBT อาจเรียกว่ายาสุก MBT(M) หรือ accelerator MBT มีลักษณะเป็นผงสีเหลืองหรือเม็ด มีกลิ่นเล็กน้อย สารตัวเร่ง MBT มีความหนาแน่นเท่ากับ 1.42-1.52 g/cm3 สารตัวเร่ง MBT สามารถละลายได้ในเอทิลอะซิเตต, เอทานอล, สารละลายของ NaOH (โซเดียมไฮดรอกไซด์) และ Na2C03 (โซเดียมคาร์บอเนต) สารตัวเร่ง MBT ไม่สามารถละลายในเบนซีน, น้ำและก๊าซโซลีน การใช้ประโยชน์       […]

Read more
ยาง CR

Chloroprene Rubber

CHLOROPRENE  RUBBER       ยางคลอโรพรีน หรือ ยาง CR คือยางที่ถูกสังเคราะห์มาจากมอนอเมอร์ของคลอโรพรีนทําให้มีการจัดเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบจึงสามารถทําให้ยางชนิดนี้มีคุณสมบัติทางด้านเชิงกลทีดีเยี่ยมเมือเทียบกับยางชนิดอื่นเช่นทนต่อแรงดึงและการฉีกขาดได้ดีต้านทานโอโซนความร้อนและสารเคมีนอกจากนี้ยางCR ยังสามารถป้องกันการลามไฟได้อีกด้วย คุณสมบัติของ ยาง CR ช่วงอุณหภูมิการใช้งานอยู่ระหว่าง -30°C – 100 °C ความเสถียรทางเคมีทีดีเยี่ยมและมีความยืดหยุ่นในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง ความต้านทานต่อโอโซนความร้อนและแสงแดดได้ดีเยียม ทนต่อแรงดึงและการฉีกขาด (Tensile strength ang Tear strength) เนืองจากโมเลกุลของยางเรียงตัวเป็นระเบียบสูงจึงสามารถตกผลึกได้ง่ายเมือถูกยืดยาง CR จึงสามารถทนต่อแรงดึงและทนต่อการฉีกขาดได้ดี การลามไฟ (Flammability) ยาง CR มีคุณสมบัติเด่นในด้านการป้องกันการลามไฟคือเปลวไฟนั้นจะดับเองเนื่องจากโครงสร้างของยางมีคลอรีนเปนองค์ประกอบซึงคลอรีนในพอลิเมอร์จะลดปฏิกิริยาของสารออกซิไดซ์หลายชนิด (ทั้งนีการดับไฟจะขึนกับปริมาณของคลอรีนทีอยู่ในยาง) ทนต่อนํ้ามันและสารเคมี(oil resistance and chemical resistance) ได้ในระดับปานกลาง-ดี         การใช้งานส่วนมากจะใช้ทําปะเก็น ,ซีล, cable jacket, ท่อ, โอริง, แก้มยางรถยนต์,ท่อ gas และผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสภาพอากาศ […]

Read more
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux